Všeobecné obchodní podmínky

1. Všeobecná ustanovení

1.1 Provozovatelem internetové stránky www.varme.cz (dále jen „Internetová stránka“) je PROVOZOVATEL (dále jen „Provozovatel“).

1.2 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „Všeobecné obchodní podmínky“) upravují smluvní vztahy a vymezují práva a povinnosti mezi Provozovatelem a Uživatelem.

2. Definice a interpretace

„Autorský zákon“ znamená zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, v platném znění.

„Občanský zákoník“ znamená zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

„Obchodní zákoník“ znamená zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění.

„Osobní údaje“ znamenají jakákoliv údaje ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., zákon o ochraně osobních údajů, v platném znění, na základě kterých je možné Uživatele, kterým je fyzická osoba, přímo či nepřímo identifikovat.

„Smlouva“ znamená smlouvu uzavřenou mezi Provozovatelem a Uživatelem na jejímž základě dochází k poskytování Služeb. Nedílnou součást Smlouvy tvoří Všeobecné obchodní podmínky. Provozoval a Uživatel se dohodli, že závazkové vztahy vzniklé ze Smlouvy se řídí Občanským zákoníkem. V případě, že je Uživatelem fyzická osoba podnikatel nebo právnická osoba, smluvní vztah mezi Provozovatelem a Uživatelem se řídí Obchodním zákoníkem.

„Služby“ znamená služby vytváření, sdílení, komentování a uchovávání kuchařských receptů na Internetové stránce, které poskytuje Provozovatel Uživateli na základě Smlouvy.

„Uzavření Smlouvy“ znamená přijetí návrhu Provozovatele na uzavření Smlouvy ze strany Uživatele. K přijetí návrhu na uzavření Smlouvy dochází registrací Uživatele na Internetové stránce. K registraci může dojít dvěma způsoby: (i) Uživatel se zaregistruje prostřednictvím své emailové adresy nebo (ii) Uživatel se zaregistruje prostřednictvím svého profilu na Facebooku. Pokud se Uživatel zaregistruje na Internetové stránce prostřednictvím své emailové adresy, Provozovatel mu zašle přístupové údaje na jeho emailovou adresu uvedenou při registraci. Odesláním registrace Uživatel výslovně stvrzuje, že se seznámil se Všeobecnými obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Pokud se Uživatel zaregistruje na Internetové stránce prostřednictvím svého profilu na Facebooku, jako přístupové údaje na Internetovou stránku budou sloužit jeho přístupové údaje k službě Facebook. Uživatel registrací prostřednictvím svého profilu na Facebooku rovněž výslovně stvrzuje, že se seznámil se Všeobecnými obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.

„Uživatel“ znamená osobu, která projeví vůli využívat Služeb Provozovatele.

„Účet Uživatele“ znamená účet Uživatele na Internetové stránce, prostřednictvím kterého jsou Uživateli poskytovány Služby Provozovatelem.

3. Předmět Smlouvy

Předmětem Smlouvy mezi Provozovatelem a Uživatelem je závazek Provozovatele poskytnout Uživateli Služby a závazek Uživatele Služby řádně užívat.

4. Práva a povinnosti Provozovatele

4.1 Provozovatel se zavazuje uchovávat údaje, které Uživatel uloží do aplikací na Internetové stránce, nejméně po dobu, po kterou bude provozovat Internetovou stránku a umožnit dodatečnou úpravu a zpracování těchto údajů. Pokud by se Provozovatel rozhodl dále neprovozovat Služby a Internetovou stránku, informuje Uživatele na jeho emailovou adresu v dostatečném předstihu, a to nejméně 14 dnů předem.

4.2 Provozovatel nenese odpovědnost za údaje, které Uživatel uloží do aplikací na Internetové stránce.

4.3 Provozovatel nenese odpovědnost za zneužití přístupového jména a hesla k Účtu Uživatele.

4.4 Provozovatel dále nenese odpovědnost za nemožnost plnění v případě vyšší moci. V případě takové události oznámí Provozovatel nemožnost plnění neprodleně Uživateli.

4.5 Provozovatel nenese odpovědnost za náplň a funkčnost obsahu, který je umístěn na internetových stránkách třetích subjektů.

5. Práva a povinnosti Uživatele

5.1 Uživatel se zavazuje užívat Služby v souladu s právním řádem České republiky.

5.2 Uživatel prohlašuje, že v případě, že na Internetovou stránku umístí jakýkoliv obsah, který může být považován za dílo ve smyslu Autorského zákona, je držitelem příslušných práv a oprávnění a může je Provozovateli kdykoliv prokázat. Uživatel uděluje dodáním díla ve smyslu Autorského zákona na Internetovou stránku Provozovateli právo užívat tento obsah v souladu s Autorským zákonem, zejména jej zveřejnit, publikovat a rozšiřovat, a to v elektronické či jakékoliv jiné podobě, bez teritoriálního, časového a množstevního omezení, a bez úplaty. Provozovatel může obsah dále rozšiřovat také jako součást jiného obsahu. Provozovatel je oprávněn poskytnout licenci k užívání obsahu ve stejném rozsahu také třetím osobám.

5.3 Uživatel nese odpovědnost za udržení svého přístupového jména a hesla k Účtu Uživatele v tajnosti.

5.4 Uživatel je povinen poskytnout při uzavření Smlouvy pravdivé údaje o své osobě.

5.5 Uživatel se tímto vzdává vůči Provozovateli náhrady škody, která mu v budoucnu vznikne nebo může vzniknout v důsledku porušení povinností Provozovatele vyplývajících ze Smlouvy nebo jiných právních předpisů, s výjimkou nároků na náhradu škody, kterých se podle platných právních předpisů nelze platně vzdát.

6. Ukončení Smlouvy

6.1 Smlouvu lze ukončit (i) dohodou Provozovatele a Uživatele, (ii) odstoupením od Smlouvy učiněném Provozovatelem nebo Uživatelem v souladu se Všeobecnými obchodními podmínkami nebo (iii) výpovědí Smlouvy.

6.2 Provozovatel je oprávněn okamžitě odstoupit od Smlouvy, když dojde k hrubému porušení povinností Uživatele plynoucích ze Smlouvy nebo porušení právního řádu České republiky.

6.3 Uživatel je oprávněn okamžitě odstoupit od Smlouvy v případě hrubého porušení povinností Provozovatele plynoucích ze Smlouvy.

6.4 Každá smluvní strana je oprávněna Smlouvu vypovědět s měsíční výpovědní lhůtou.

6.5 Uživatel, který je fyzickou osobou spotřebitelem, je podle § 53 odst. 7 Občanského zákoníku, oprávněn odstoupit od Smlouvy, v případě, že byla uzavřena při použití prostředků komunikace na dálku, bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce, a to ve lhůtě 14 kalendářních dnů od uzavření Smlouvy.

6.6 Odstoupení od Smlouvy z jakéhokoli výše uvedeného důvodu a výpověď Smlouvy kteroukoli ze stran Smlouvy musí být učiněno písemnou formou.

7. Ochrana Osobních údajů a marketingová komunikace

7.1 Ochrana osobních údajů uživatele webové stránky, včetně podmínek pro zasílání obchodních sdělení, se řídí pravidly nakládání s osobními údaji, jejichž aktuální plné znění je k dispozici v dokumentu Zásady ochrany osobních údajů a soukromí.

8. Internetová stránka Provozovatele

8.1 Přístup a používání Internetové stránky je bezplatné.

8.2 Uživatel bere na vědomí, že z technických či jiných důvodů může být ve výjimečných případech přístup k Internetové stránce omezen nebo přerušen.

8.3 Provozovatel je držitelem příslušných autorských práv v souladu s Autorským zákonem. Obsah Internetové stránky nelze uchovávat, upravovat ani šířit bez souhlasu Provozovatele. To neplatí v případě šíření obsahu Internetové stránky k nekomerčním účelům za předpokladu, že takové šíření není způsobilé ohrozit autorská práva Provozovatele. Takto udělený souhlas se šířením obsahu Internetové stránky může být Provozovatelem kdykoliv odvolán.

9. Závěrečná ustanovení

9.1 Veškeré smluvní vztahy mezi Provozovatelem a Uživatelem se řídí právními předpisy České republiky.

9.2 Vztahy, které výslovně neupravují tyto Všeobecné obchodní podmínky, se řídí Občanským zákoníkem, pokud je Uživatelem fyzická osoba spotřebitel, v ostatních případech se řídí Obchodním zákoníkem.

9.3 Všeobecné obchodní podmínky, které jsou uveřejněny na Internetové stránce, si Provozovatel vyhrazuje kdykoliv změnit. Pro Uživatele jsou závazné vždy platné a účinné Všeobecné obchodní podmínky ve znění uveřejněném na Internetové stránce v den uzavření Smlouvy.

9.4 Pro účely Všeobecných obchodních podmínek se za dodržení písemné formy považuje též komunikace prostřednictvím elektronické pošty.

9.5 Pokud je některé ustanovení Všeobecných obchodních podmínek neplatné nebo nevynutitelné, platnost či vynutitelnost ostatních ustanovení Všeobecných obchodních podmínek tím nebude dotčena.

9.6 Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné od 24.5.2018.

Pro zlepšení uživatelského komfortu uživatelů našich internetových stránek a pro zajištění dalších úkolů požíváme cookies. Používáním s tímto souhlasíte.
OK
Váš prohlížeč je zastaralý a web se nemusí chovat zcela správně. Prosím aktualizujte svůj prohlížeč. Pro více informací navštivte outdatedbrowser.com.